Kurzy tvůrčího psaní podle Arnošta Lustiga se spisovatelkou Danou Emingerovou

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení – vysvětlení pojmů
 • Poskytovatel kurzu: PhDr. Dana Pravdová Emingerová, IČ: 86589539, bytem: Na Dobešce 1262/1a, bankovní spojení: 087755309/0800. Poskytovatel kurzu je zároveň také provozovatelem těchto internetových stránek.
 • Přihláška na kurz: interaktivní formulář, který je uveden u každého kurzu na těchto webových stránkách (dále také „formulář“)
 • Účastník kurzu: fyzická nebo právnická osoba, která řádně vyplní přihlašovací údaje včetně data pořádání jím vybraného kurzu, odešle je prostřednictvím formuláře a uhradí příslušnou částku na účet Poskytovatele kurzu. Účastníkem kurzu je dále také příjemce dárkového poukazu, který potvrdil Poskytovateli kurzu účast na vybraném kurzu včetně data konání kurzu.
 • Náhradník: fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o účast na kurzu, který je již obsazen, a kontaktuje Poskytovatele kurzu e-mailem na adrese 

info@danaemingerova.cz, uvede svoji e-mailovou adresu a telefon. Poté se s Poskytovatelem dohodne dle aktuální situace a obsazenosti jiných kurzů na dalším postupu. 

 • Lektor: osoba poskytující výuku na konkrétním kurzu 
 • Smluvní strany: Účastník kurzu a Poskytovatel kurzu 
 • Uzavření smlouvy – smlouva je uzavřena uhrazením kurzovného, tj. připsáním kurzovného v příslušné výši na účet Poskytovatele kurzu.

 

 1. Obecná část všeobecných obchodních podmínek
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup všech kurzů v nabídce, pokud u jednotlivých kurzů není stanoveno jinak. Nákupem kurzu, tedy připsáním kurzovného na níže uvedený účet, je uzavřena smlouva mezi Poskytovatelem kurzu a Účastníkem kurzu, který vyplnil a odeslal výše uvedený formulář, ve kterém je rovněž uvedeno datum konání příslušného kurzu
 2. Po odeslání formuláře tlačítkem „Objednat“  Vám bude zaslán automaticky generovaný email s informací k platbě kurzu a příslušnou fakturou, následně je třeba uhradit kurzovné (přesná cena kurzu je stanovena u jednotlivých kurzů) na účet: 087755309/0800 (při platbě je třeba uvést do „zprávy pro příjemce“ jméno Účastníka kurzu a datum konání kurzu). Uhrazením kurzovného je smlouva uzavřena.  Pokud požádáte PŘEDEM v rámci vyplňování formuláře o odůvodněnou slevu (studenti, senioři s nízkými příjmy), uhraďte, prosím, poníženou částku dle následné dohody.
 3. Účast na kurzu je zaručena po připsání platby na výše uvedený účet, tedy uzavřením smlouvy
 4. Stane-li se z Náhradníka Účastník kurzu, platí pro něj níže uvedené storno podmínky. 
 5. V souladu s ustanovení §1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů nemůže Účastník od takto uzavřené smlouvy odstoupit a platí následující storno podmínky:
 1. Pokud se Účastník neomluví před zahájením kurzu, kurzovné propadá v plné výši. 
 2. Do kalendářních 6 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 50 %, nebo je možné po dohodě jednou převést celé kurzovné na jiný volný termín semináře, ale vždy jen pokud se účastník omluví v termínu 6 dní před konáním vybraného kurzu. 
 3. Poskytovatel kurzu umožňuje Účastníkovi kurzu za sebe poslat náhradníka, v takovém případě se žádný stornopoplatek neuplatní.
 1. Poskytovatel kurzu si vyhrazuje právo vyučovat ve spolupráci s některým ze svých vyškolených lektorů, který může převzít část výuky.  V ojedinělých případech např. nemoci Poskytovatele kurzu i celý kurz.
 2. Odesláním formuláře zájemce o kurz stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na www.psanipodlelustiga.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy. Po uzavření smlouvy bude Účastníkovi zasláno e-mailové potvrzení. Uzavřením smlouvy dále udělujete souhlas s publikováním fotografií z kurzů na facebookové stránce https://www.facebook.com/psanipodlelustiga/, a webových stránkách www.psanipodlelustiga.cz a www.psani-podle-lustiga.cz a s publikováním svých textů, které zašlete lektorům, na www.psani-podle-lustiga, facebookové stránce  https://www.facebook.com/psanipodlelustiga/, nebo v chystané učebnici, případně v dalších publikacích dle individuální dohody mezi lektorem a Účastníkem. 
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.